• Hướng học viên phát triển tính sáng tạo, chủ động tìm tòi học hỏi, nghiên cứu và phát triển đam mê cá nhân đi đến thành công.
  • Tìm tòi nghiên cứu các môn học, các chủ đề khoa học tự nhiên và xã hội bằng ngôn ngữ tiếng Anh giúp học viên nâng cao vốn từ vựng tiếng Anh chuyên ngành, thuận lợi cho việc học đại học
  • Học tập theo Phương pháp làm dự án đòi hỏi học viên phát triển tư duy phản biện, đưa ra các giải pháp để giải quyết các vấn đề xã hội giúp học viên thích ứng tốt với môi trường làm việc sau này.
  • Tìm tòi, học tập qua đa dạng các nguồn thông tin bằng tiếng Anh giúp học viên có khả năng đánh giá và chắc lọc những nguồn tài nguyên đáng tin cậy để sử dụng cho học tập, nghiên cứu.
  • Phát triển kỹ năng giao tiếp, kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng thuyết trình, kỹ năng nghiên cứu và khả năng kết nối và chia sẻ giúp cho học viên thích ứng với môi trường làm việc toàn cầu.
  • Học theo phương pháp giáo dục tại Apex sẽ giúp cho học viên chuẩn bị nền móng cơ bản sẵn sàng thích nghi tốt với môi trường học tập quốc tế, du học và môi trường làm việc toàn cầu.