Du học hè Mỹ 2019 – Global Youth Leadership

“Lãnh đạo bằng thực tiễn của thế hệ trẻ toàn cầu”

Mục tiêu chính của chương trình:

  • Public speaking, empathy, and people skills

Kỹ năng nói trước công chúng, những kỹ năng về con người như biết đồng cảm, lắng nghe, chia sẻ

  • Marketing and fundraising models

Học tập các mô hình gây quỹ và chiến lược tiếp thị quảng bá

  • Growth mindset and habit development

Phát triển các thói quen tích cực vả các cách tư duy

  • Leadership theories and assessments

Các lý thuyết về lãnh đạo bản thân và các bài tập đánh giá bản thân

  • Research and development

Kỹ năng nghiên cứu và phát triển cá nhân

  • Pitch design and Feedback

Kỹ năng thiết kế và phản hồi ý kiến

  • Cultural and diversity skills

Hiểu biết và thích ứng với sự đa dạng và sự khác biệt về văn hóa

  • Problem-solving skills